اخبار معماری http://architecturenews.mihanblog.com 2019-08-22T02:27:21+01:00 text/html 2017-01-16T00:42:35+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی دوره مجانی آنلاین آموزش عکاسی دانشگاه هاروارد http://architecturenews.mihanblog.com/post/33 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/aw84_lost-places-1950246_1280.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">اگر همیشه دوست داشته­اید تا عکس های بهتری بگیرید و 10 تا 12 ساعت زمان برای این کار دارید، خوشحال می شوید که بدانید، دانشگاه هاروارد که یکی از برجسته ترین و شناخته شده ترین دانشگاه های طراحی در دنیاست (جایی که رم کولهاوس، زاها حدید، والتر گروپیوس و خیلی های دیگیر تدریس می کرده اند)، دوره مجانی عکاسی برگزار می کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">شما می توانید از طرق وب سایت الیسون به این دوره در سیزده بخش دسترسی پیدا کنید و&nbsp; به طور تضمینی مباحث پایه ای عکاسی خوب را یاد بگیرید. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مدرس این دوره دن آرمنداریز متخصص علوم کامپیوتر و عکاس است که با این موضوعات شما را همراهی خواهد کرد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مقدمه ای درباره عکاسی دیجیتال</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مقدمه ای درباره نرم افزار</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مقدمه ای درباره نور</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مقدمه ای درباره نوردهی </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> بخش یک</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مقدمه ای درباره نوردهی </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> بخش دو</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مقدمه ای درباره نورشناسی(اپتیکس)</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مقدمه ای درباره هیستوگرام</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مقدمه ای درباره ابزارهای نرم افزار</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مقدمه ای درباره دوربین های دیجیتال- بخش یک</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مقدمه ای درباره دوربین های دیجیتال </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"> بخش دو</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مقدمه ای درباره رنگ ها</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مقدمه ای درباره ابزارهای عکاسی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ارزش های عکاسی دیجیتال</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">لینک شبکه: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://alison.com/courses/Digital-Photography"><span dir="LTR">https://alison.com/courses/Digital-Photography</span></a><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">منبع:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">http://www.archdaily.com/803406/take-harvards-online-course-in-digital-photography-for-free<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-01-13T05:07:50+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی فرصت های معماری / شهرسازی http://architecturenews.mihanblog.com/post/31 <div style="text-align: justify;">در دنیای امروز ارتباطات اهمییت دوچندانی پیدا کرده اند و یافتن فرصت مناسب بسیار ارزشمندتر از گذشته است. در عین حال تنها پیدا کردن فرصت ها کافی نیست باید آن ها را بدست آورد. کانال تلگرام آرچاپو (فرصت های معماری/شهرسازی) به همین منظور توسط تعدادی از اساتید خارج از ایران شکل گرفته است. در این کانال شما از کنفرانس ها، مسابقات، سمینارها، کارگاه های خارج از ایران به ویژه در آمریکا مطلع خواهید شد. همچنین مدیران این کانال آماده اند تا شما را در أخذ پذیرش در این فرصت ها و جتی أخذ پذیرش در دانشگاه های معتبر آمریکا یاری کنند.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">با مراجعه به این آدرس و معرفی آن به دوستان خود از فرصت ها، بهتر استفاده کنید.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">«کمک هزینه های تحصیلی، پذیرش در دانشگاه های معتبر، کنفرانس های بین المللی، مسابقات طراحی» راه ارتباطی با ما:</div><div style="text-align: justify;">archoppo@gmail.com&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">https://t.me/archoppo</div><div style="text-align: justify;"><a href="https://t.me/archoppo" target="_blank" title=""><div>کانال تلگرام آرچاپو</div><div></div></a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما</div> text/html 2011-05-07T02:18:42+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی مرکز رویدادهای معماری ایران http://architecturenews.mihanblog.com/post/30 <a href="http://www.icae.ir/" target="_blank">http://www.icae.ir</a> text/html 2010-12-17T05:41:11+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی پرسشی دارید؟ http://architecturenews.mihanblog.com/post/29 <div style="text-align: center;">پرسش را می شناسید؟</div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.qporsesh.com/" target="_blank" title="پرسش">کلیک</a></div> text/html 2010-12-07T01:45:23+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی سمینار تخصصی معماری داخلی http://architecturenews.mihanblog.com/post/28 جامعه مهندسان معماریی داخلی ایران برگزار می کند.&nbsp;<div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center;border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%; ">&nbsp;سلسله سمینارهای تخصصی معماری داخلی</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;یکشنبه 1389/9/14.......جناب آقای مهندس آرتور امید آذری<br>با موضوع : کانسپت در معماری داخلی<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;یکشنبه 1389/9/21......سرکار خانم مهندس حبیبه مجدآبادی<br>با موضوع: بررسی متدولوژی طراحی در چند پروژه</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;سه شنبه 1389/9/23....سرکار خانم دکتر فاطمه کاتب<br>با موضوع : تأثیر معماری داخلی بر روان</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;مکان: تهران- انتهای خیابان ایرانشهر - خانه هنرمندان ایران - سالن بتهوون<br>ساعت 15-17<br><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">حضور برای عموم آزاد است.</font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2010-10-17T09:48:31+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی نمایشگاه معماری http://architecturenews.mihanblog.com/post/27 <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; direction: rtl; ">&nbsp;نمایشگاه آثار معماری عمادالدین زند در موزه علیقلی آقای اصفهان در تاریخ 2 آبان ماه 89&nbsp;برپا&nbsp;خواهد&nbsp;شد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; direction: rtl; ">&nbsp;تلفن&nbsp;موزه:<b>0311</b>3375779</span></div> text/html 2010-06-26T05:56:43+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی معماران ایرانی http://architecturenews.mihanblog.com/post/26 <A title="" href="http://www.worldarchitecture.org/world-buildings/world-buildings-detail.asp?position=detail&amp;no=6934" target=_blank> <P align=center>London Adoptable Architecture Gallery&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN class=sub_headers5>2008-2008</SPAN></P> <P align=center><SPAN class=sub_headers5></SPAN>&nbsp;</P></A> text/html 2010-06-01T15:08:34+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی AA visiting school http://architecturenews.mihanblog.com/post/25 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://aks98.com/images/dhzdi58uvpis6fc6a5.jpg" alt=""> text/html 2010-05-24T15:08:17+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی رستوران درختی ؛ نیوزلند http://architecturenews.mihanblog.com/post/23 <div style="text-align: center;"> <font style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" size="6"><span style="font-weight: bold;">معماری دوست یا دشمن طبیعت؟</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://aks98.com/images/518of3clq804l63ulc.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><img src="http://aks98.com/images/ge0wkblobz4uodavmk4g.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><img src="http://aks98.com/images/h4gq2cqna0pyuuf4z0rh.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><img src="http://aks98.com/images/vhb0bdutm3iviygwb8q.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><img src="http://aks98.com/images/wgh8ilglctjb23o2brz.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2010-05-24T13:33:43+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی جام جهانی 2010و معماری http://architecturenews.mihanblog.com/post/24 <img src="http://plusmood.com/wp-content/uploads/2010/05/Bruce-Green-Point-GMP-plusMOOD-01.JPG" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://plusmood.com/wp-content/uploads/2010/05/MB12-Nelson-plusMOOD-14.JPG" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br> </div> text/html 2010-01-14T16:02:45+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی خانه , سوئد http://architecturenews.mihanblog.com/post/22 <div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://architecturenews.parsaspace.com/1088/Townhouse-in-Landskrona1.jpg" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://architecturenews.parsaspace.com/1088/Townhouse-in-Landskrona2.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://architecturenews.parsaspace.com/1088/Townhouse-in-Landskrona3.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://architecturenews.parsaspace.com/1088/Townhouse-in-Landskrona4-1.jpg" alt=""><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://architecturenews.parsaspace.com/1088/Townhouse-in-Landskrona4-2.jpg" alt=""></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://architecturenews.parsaspace.com/1088/Townhouse-in-Landskrona5.jpg" alt=""></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://architecturenews.parsaspace.com/1088/Townhouse-in-Landskrona6-1.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://architecturenews.parsaspace.com/1088/Townhouse-in-Landskrona6-2.jpg" alt=""></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://architecturenews.parsaspace.com/1088/Townhouse-in-Landskrona7.jpg" alt=""></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse; ">&nbsp;<a href="http://www.dagensdesign.dk/index/blog/Optegnelser/2010/1/6_ELDING_OSCARSON.html" target="_blank" style="color: rgb(34, 68, 187); ">Elding Oscarson</a></span></span></div> text/html 2009-12-23T09:17:50+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی همایش ملی معماری پایدار http://architecturenews.mihanblog.com/post/21 <span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC0000">فراخوان مقاله</font></b></font></span><div><b><font class="Apple-style-span" color="#FFCC00"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(0, 102, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif">محورهای همایش:</font></span></span></font></b></div><div><font class="Apple-style-span" color="#009900"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif">1.معماری پایدار ومصرف بهینه انرژی</font></span></b></font></div><div><ul><li><b><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">معماری پایدار و انرژی های تجدیدپذیر</span></font></b></li><li><b><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">معماری پایدار و&nbsp;&nbsp;بهینه سازی مصرف انرژی در بنا</span></font></b></li><li><b><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">معماری پایدار و&nbsp;انرژی نهفته</span></font></b></li><li><b><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">معماری پایدار و&nbsp;&nbsp;بازخوانی معماری بومی</span></font></b></li></ul></div><div><b><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" color="#009900">2.</font></span></font></b><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" color="#009900">معماری پایدار و اجتماع</font></span></font></b></span></div><div><ul><li><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif">معماری پایدار و&nbsp;هویت بومی</font></span></b></span></li><li><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif">معماری پایدار و&nbsp;سلامت جمعی</font></span></b></span></li><li><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif">معماری پایدار و&nbsp;مشارکت مردمی</font></span></b></span></li><li><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif">معماری پایدار و&nbsp;امنیت اجتماعی</font></span></b></span></li><li><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif">معماری پایدار و&nbsp;آسایش(بصری،روانی،صوتی و حرارتی)</font></span></b></span></li><li><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif">معماری پایدار و&nbsp;آموزش(ضرورت رشته های معماری پایدار)</font></span></b></span></li></ul></div><div><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif"><font class="Apple-style-span" color="#009900">3.معماری پایدار و اقتصاد</font></font></span></b></span></div><div><ul><li><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif">معماری پایدار و&nbsp;اقتصاد خانواد</font></span></b></span></li><li><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif">معماری پایدار و&nbsp;خودکفایی بنا</font></span></b></span></li><li><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif">معماری پایدار و&nbsp;بازیافت</font></span></b></span></li><li><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif">معماری پایدار و&nbsp;سامانه مدیریت بنا</font></span></b></span></li></ul></div><div><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 204, 102);">آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات</span></font></font></span></b></div><div><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">1388/10/30</span></b></font></span></div><div><b><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">آخرین مهلت ارسال اصل مقالات</font></span></span></font></b></div><div><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">1388/11/15</span></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font class="Apple-style-span" color="#009900"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">www.seac2010.ir</span></b></font></span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif">برگزارکنندگان:</font></span></b></span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بنیاد علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">وزارت نفت</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">استانداری یزد</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><font class="Apple-style-span" face="'courier new', courier, monospace"><b>یزد _ اسفند 88</b></font></span></span></div> text/html 2009-11-25T15:35:27+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی دانشگاه آزاد همدان http://architecturenews.mihanblog.com/post/20 <P align=center><A title="" href="http://samarch.ir/" target=_blank><FONT face="times new roman,times,serif" size=7><FONT color=#ff6600>اولین همایش</FONT> <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#006600>معماری پایدار</FONT></FONT></A></P> text/html 2009-11-13T12:17:12+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی رم کولهاس در تهران- فرصتی استثنایی برای معماران و شهرسازان ایرانی http://architecturenews.mihanblog.com/post/19 <P class=MsoNormalCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 10pt; MARGIN-LEFT: 36pt; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormalCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 10pt; MARGIN-LEFT: 36pt; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">ماهنامه بیـن‌المللی سـاخت‌وسـاز بــا مشـاركت دانشگــاه</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">TUDELFT</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">كشور</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">هلنـد و بـا همكــاری شركت هلندی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp; </SPAN></B><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">IPAOArchitects</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN>، </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">«<B>اولین همایش بین‌المللی راهكارهای پیوستگی ساختمان و شهر با نگرش ساختاری به الگوی مصرف</B>» را به همراه <B>کارگاه آموزشی</B> برگزار می&shy;نماید. این همایش در تاریخ <B>1 و 2</B> بهمن ماه سال1388 و با سخنرانی اساتید صاحب نام بین‌المللی ذیل برگزار می‏شود: </SPAN></P> <P class=MsoNormalCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 10pt; MARGIN-LEFT: 36pt; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">1- </SPAN><A href="http://www.oma.eu/" target=_blank rel=nofollow><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">پروفسور رم‌ كولهاس</SPAN></B></A><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">:&nbsp; </SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">معمار و شهرساز صاحب‌نام و برنده جایزه معماری بین‌المللی پریتزكر، مدرس معماری و شهرسازی در دانشگاه‌های<B> </B></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">هلند و هاروارد آمریكا. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"></SPAN></P> <P class=MsoNormalCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 10pt; MARGIN-LEFT: 36pt; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">2-</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"> </SPAN></B><A href="http://www.dickvangameren.nl/" target=_blank rel=nofollow><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">پروفسور دیك ‌وان ‌خامرن</SPAN></B></A><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">: معمار و طراح برجسته، </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">برنده جایزه معماری</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"> آقاخان</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">AghaKhan)&nbsp; (Award</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">مدرس معماری در دانشگاه</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">TUDELFT</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">كشور هلند، عضو ارشد گروه مشاوران آكادمی معماری آمستردام هلند.</SPAN></P> <P class=MsoNormalCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 10pt; MARGIN-LEFT: 36pt; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">3- </SPAN></B><A href="http://www.tonyfretton.com/" target=_blank rel=nofollow><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">پروفسور تونی فرتون</SPAN></B></A><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">:<B>&nbsp; </B>معمار و هنرمند صاحب نام از كشور انگلستان، مدرس معماری در دانشگاه‌های</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN class=yshortcuts id=lw_1258127280_2 style="CURSOR: hand; BORDER-BOTTOM: #0066cc 1px dashed">TU DELFT</SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">هلند و هاروارد آمریكا، معمار برترسال 2008 انگلستان</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">.<B></B></SPAN></P> <P class=MsoNormalCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 10pt; MARGIN-LEFT: 36pt; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">4- </SPAN></B><A href="http://www.delftschoolofdesign.eu/staff" target=_blank rel=nofollow><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">پروفسور آندره رادمان</SPAN></B></A><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">:<B> </B>معمار ‌وتئورسین صــاحب‌نــام، مدرس معماری در دانشگـاه</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">TUDELFT</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">كشور هلند.</SPAN></P> <P class=MsoNormalCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 10pt; MARGIN-LEFT: 36pt; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">5- </SPAN></B><A href="http://www.tudelft-architecture.nl/chairs/interiors/staff" target=_blank rel=nofollow><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">پروفسور ایرن اسكورس</SPAN></B></A><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">:<B> </B>معمار، شهرساز و طراح داخلی، مدرس معماری و‌طراحی در دانشگاه</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">TUDELFT</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">كشور هلند.<B></B></SPAN></P> <P class=MsoNormalCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 10pt; MARGIN-LEFT: 36pt; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">6- </SPAN></B><A href="http://www.bk.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=6c103f48-51df-4f2d-ac4e-b1fa04dd9322&amp;lang=nl" target=_blank rel=nofollow><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">دكتر</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"> <B>لئو وان دن بورخ</B></SPAN></A><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">: معمار، شهرساز و مدرس معماری و شهرسازی در دانشگاه برلین آلمان و</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">TUDELFT</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">كشور هلند.</SPAN></P> <P class=MsoNormalCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 10pt; MARGIN-LEFT: 36pt; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">فرم ثبت نام همایش در پیوست نامه موجود می&shy;باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت </SPAN><A href="http://itbc.ir/" target=_blank rel=nofollow><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">http://itbc.ir</SPAN></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">&nbsp;مراجعه نمایید و یا با شماره تلفنهای 88722130-887204442-88711337 تماس حاصل فرمایید.</SPAN></P> <P class=MsoNormalCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 10pt; MARGIN-LEFT: 36pt; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">The international Construction Monthly (a+e) Group in partnership with TuDelft Universities (Holland), IPAO architects, are organizing: <B>"The International Seminar of Transition between Building and City throughout Consumption pattern"</B>; The seminar and the<SPAN lang=FA dir=rtl></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="DIRECTION: ltr; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">workshop will be held in Tehran-Iran, dated in January 21,22 2009.</SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">1- </SPAN><A href="http://www.oma.eu/" target=_blank rel=nofollow><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">Professor Rem Koolhaas</SPAN></A><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"> from TuDelft and <SPAN class=yshortcuts id=lw_1258127280_3>Harward University</SPAN> , well known</SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">architects and <SPAN class=yshortcuts id=lw_1258127280_4 style="BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; CURSOR: hand; BORDER-BOTTOM: medium none">Urban designer</SPAN>, winner of The <B>Pritzker </B>Architecture Award</SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">2- </SPAN><A href="http://www.dickvangameren.nl/" target=_blank rel=nofollow><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">Professor Dick van Gameren</SPAN></A><SPAN style="COLOR: #221e1f; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"> </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">from Tudelft University , famous architect and winner</SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">of <B><SPAN class=yshortcuts id=lw_1258127280_5>Aga Khan</SPAN> Architectural award</B>, 2007, member of architectural academy of </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">Amsterdam</SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">3- </SPAN><A href="http://www.tonyfretton.com/" target=_blank rel=nofollow><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">Professor Tony Fretton</SPAN></A><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"> from TuDelft and <SPAN class=yshortcuts id=lw_1258127280_6>Harvard University</SPAN>, famous architects</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">and artist and winner of the architecture award 2008 London</SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">4- </SPAN><A href="http://www.delftschoolofdesign.eu/staff" target=_blank rel=nofollow><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">Professor Andrej Radman</SPAN></A><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"> from TuDelft , famous architect and Theoretician</SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">5- </SPAN><A href="http://www.tudelft-architecture.nl/chairs/interiors/staff" target=_blank rel=nofollow><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">Professor Eireen Schreurs</SPAN></A><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"> from TuDelft University , Famous architect, Urban </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">designer and Interior designer.</SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">6- </SPAN><A href="http://www.bk.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=6c103f48-51df-4f2d-ac4e-b1fa04dd9322&amp;lang=nl" target=_blank rel=nofollow><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Helvetica', 'sans-serif'">Dr.Leo van den Burg</SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Helvetica', 'sans-serif'"> from TuDelft University, Famous architect and urban designer</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></P> <P class=MsoNormal style="DIRECTION: ltr; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">You can find the application form in the attachment.</SPAN></P> <P class=MsoNormal style="DIRECTION: ltr; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">For more information please follow the link below:</SPAN></P> <P class=MsoNormal style="DIRECTION: ltr"><A href="http://itbc.ir/" target=_blank rel=nofollow><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'">http://itbc.ir</SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"> or contact: <SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>88722130-887204442-88711337</SPAN></SPAN></P> text/html 2009-10-19T16:31:23+01:00 architecturenews.mihanblog.com سیاوش کرباسی ساختمان چندمنظوره ی کوچک در فوکویاما http://architecturenews.mihanblog.com/post/18 <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://architecturenews.parsaspace.com/188/2/Multi-tenant-Project1.jpg" align=baseline border=0></P> <P>گروه معماری "<A title="UID Architects" href="http://www.maeda-inc.jp/" target=_blank>یو آی دی</A>" یک ساختمان چندمنظوره را در زمینی کشیده و کم عرض طراحی کرده است که از سه طرف با ساختمان های همسایه محصور شده است. این ساختمان برای سه نوع کاربری طراحی دشه است که عبارتند از : یک کیلنیک(مطب) دندانپزشکی، یک سالن زیبایی و دفتر خود گروه معماری "یو آی دی".</P> <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://architecturenews.parsaspace.com/188/2/Multi-tenant-Project2.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://architecturenews.parsaspace.com/188/2/Multi-tenant-Project3-1.jpg" align=baseline border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://architecturenews.parsaspace.com/188/2/Multi-tenant-Project3-2.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=justify>طبقه ی همکف این ساختمان مختص کیلنیک دندانپزشکی است و در طبقه ی بالای آن (اول) دفتر معماری و سالن زیبایی جای گرفته اند. این ساختمان را می توان به سه بخش یا مکعب(مستطیل) تقسیم کرد. که در بین دو مکعب شرقی و غربی یک مکعب کوچکتر وجود دارد که به عنوان دستگاه پله و فضای سبز ساختمان عمل می کند.</P> <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://architecturenews.parsaspace.com/188/2/Multi-tenant-Project4.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://architecturenews.parsaspace.com/188/2/Multi-tenant-Project5-1.jpg" align=baseline border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://architecturenews.parsaspace.com/188/2/Multi-tenant-Project5-2.jpg" align=baseline border=0></P> <P>پوشش بیرونی ساختمان(نما) چوب از جنس سدر است که در ظاهر به یک سازه ی فلزی می ماند. استفاده از چوب در طراحی داخلی ساختمان هم تداوم پیدا کرده است.</P> <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://architecturenews.parsaspace.com/188/2/Multi-tenant-Project6-1.jpg" align=baseline border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://architecturenews.parsaspace.com/188/2/Multi-tenant-Project6-2.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://architecturenews.parsaspace.com/188/2/Multi-tenant-Project7.jpg" align=baseline border=0></P> <P style="DIRECTION: ltr">Photos by Hiroshi Ueda &amp; Keisuke Maeda</P>